Երկրաչափություն

Առաջադրանք` 240

Պատասխան՝ ա. զուգահեռ

Առաջադրանք` 242

180-50=130

130:2=65°(<2)

65+50=115°(<1)

 Պատասխան՝ <1=115°, <2=65°

Առաջադրանք՝ 243

<2=<4

<2=45°(ըստ II հայտանիշի)

<3=180-45=35°(ըստ III հայտանիշի)

<1=35°(ըստ III հայտանիշի)

 Պատասխան՝ <1=35°, <2=45°, <3=35°

Առաջադրանք՝ 246

<A=<C

<C=<DCE

<DCE=60°

60°·2=180°

Եթե անկյունների գումարը 180°, ապա անկյունները զուգահեռ են (ըստ I հայտանիշի):

Երկրաչափություն

2) Շրջանագծում տարված են AB տրամագիծը և AC լարը։ Գտեք BAC անկյունը, եթե կիսաշրջանագծը C կետով տրոհվում է AC և CB աղեղների, որոնց աստիճանային չափերը հարաբերում են, ինչպես 7:2:

7+2=9

180:9=40

20*7=140 (ACU)

20*2=40 (CBU)

40:2=20*

BAC<=20*

3) AB-ն շրջանագծի տրամագիծ է։ Շրջանագծի վրա վերցված է C կետն այնպես, որ BC լարը հավասար է շրջանագծի շառավիղին։ Գտեք ABC եռանկյան անկյունները։

180:2=90*

BC=r

r=d:2

BC-ն եթե շառավիղ է, ու հավասար է տրամագծի կեսին, հետևաբար AC-ն հավասար է BC-ին: Ստացանք հավսարասրուն եռանկյուն:

4) Շրջանից դուրս վերցված կետից այդ շրջանագծին տարված են երկու հատող, որոնց կազմած անկյունը 320 է։ Շրջանագծի՝ այդ անկյան կեղմերի միջև առնված աղեղներից մեծը հավասար է 1000: Գտեք փոքր աղեղը։

32 × 2 = 64°

Երկրաչափություն

Առաջադրանք՝ 466

Կենտրոնային անկյունը հավասար է, նրան հենված աղեղին, այսինքն ABU հավասար է՝ 55*

Առաջադրանք՝ 467

Աղեղի վրա հենված կենտրոնային անկյունը հավասար է հենց իրեն, այսինքն կենրոնային անկյունը հավասար է՝ 67*:

Առաջադրանք՝ 468

82+26=108*

AOC կենտրոնային անկյունը հավասար է՝ 108*

Առաջադրանք՝ 469

Այն անկյունը ում կետերը գտնվում են շրջանագծի վրա կոչվում է՝ ներգծյալ անկյուն:

Առաջադրանք՝ 470

ABC-ն ներգծյալ անկյուն է (բոլոր գագաթները գտնվում են շրջանագծի վրա)

AOC-ն կենտրոնային անկյուն (գագաթներից մեկը շրջանագծի կենտրոնային կետն է)

Առաջադրանք՝ 471

<M, <N, <K

Առաջադրանք՝ 472

96:2=48*

48* ներգծյալ անկյուն

Առաջադրանք՝ 473

2+3=5

360:2=180

180:5=36*

36*2=72* (ABU)

36*3=108* (BCU)

108:2=54* (BAC)

72:2=36* (ACB)

AC=180*

180:2=90* (ABC)

Առաջադրանք՝ 474

BC=R

BAC=?

60:2=30

Առաջադրանք՝ 475

Ոչ, նրանք հավասար են: Չէ, որ ներգծյալ անկյունները հավասար են, հեննված աղեղի կեսին, իսկ այդ դեպքում նրանք նույն աղեղին են հեննված:

Առաջադրանք՝ 476

Հավասար եմ

1) AB-ն և AC-ն շրջանագծի լարեր են։ <BAC=700, AB=1200: Գտեք AC աղեղի աստիճանային չափը։

UAB=120°

∠BAC=70°

70 × 2 = 140°

UBC = 140°

140 + 120 = 260

360 – 260 = 100°

UAC = 100°

Երկրաչափություն

Այն քառանկյունը, որի երկու կողմերը զուգահեռ են, իսկ մյուս երկուսը՝ ոչ, կոչվում է սեղան:

Ինչպես են կոչվում սեղանի զուգահեռ կողմերը հիմք:

Սահմանիր սեղանի միջին գիծը սեղանի սրունքները միացնող միջին գիծ:

Ո՞րն է եռանկյան մակերեսի հաշվման կանոնը բարձրություն անգամ հիմք բաժանած երկու:

Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը երկարություն անգամ լայնություն:

Ինչի՞ է հավասար քառակուսու մակերեսը կողմի քառակուսուն:

Ուղղանկյուն եռանկյան մակերեսը հավասար է բարձրություն անգամ հիմք բաժանած երկու:

Մի ուղղի վրա չգտնվող  երեք կետեր հատվածներով միացնելով առաջացած պատկերը՝ եռանկյուն:

Երկու եռանկյուններ կոչվում են հավասար, եթե վերադրումով հավասար են:

Գրիր եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը եթե երկու կողմերը իրարա հավասար են, եռանկյունները իրար հավասար են:

Պնդումը, որի ճշմարիտ լինելը հաստատվում է մաթեմատիկական դատողությունների միջոցով կոչվում է թեորեմ

Հավասար եռանկյունների մեջ համապատասխանաբար հավասար կողմերի դիմաց ընկած են հավասար անկյուններ:

Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը հավասար է 90*:

Զուգահեռագծի մակերեսը հաշվելու կանոնը :

Կից անկյունների գումարը հավասար է՝ 180*:

Երկու հատվող ուղիներով առաջած անկյունը հավասար է 37 աստիճան, գրիր մնացած անկյունների աստիճանաին չափերը 1>=37*, 2>=37*, 3>=143*, 4>=143*:

Երկրաչափություն

Ավարտիր նախադասությունը՝

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը 90°:

2. Ուղղանկյուն եռան·կյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:

3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը 90°:

5.Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը, որի 2 կողմերը իրար հավասար են:

Երկրաչափություն

Առաջադրանքներ

1) Կարո՞ղ է գոյություն ունենալ եռանկյուն հետևյալ կողմերով, ինչու՞.

ա) 1մ, 2մ և 3մ,

Ոչ, քանի որ ցանկացած երկու կողմերի գումարը մեծ պետք է լինի երրորդ կողմից:

բ) 1,2դմ, 1դմ և 2,4դմ

Ոչ, քանի որ ցանկացած երկու կողմերի գումարը մեծ պետք է լինի երրորդ կողմից:

2) Հավասարասրուն եռանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, իսկ մյուսը՝ 10սմ: Դրանցից ո՞րն է հիմքը:

10սմ

3) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան երրորդ կողմը, եթե նրա մյուս կողմերը հավասար են՝

ա) 5սմ և 3սմ,

5սմ կամ 3սմ

բ) 8սմ և 2 սմ:

8սմ

Երկրաչափություն

Խնդիր 166

AC, քանի որ ամենամեծ կողմն է:

Խնդիր 167

AB  և AC, քանի որ փոքր կողմերն են:

Խնդիր 170

ABC եռանկյունը հավասարասրուն է, քանի որ երկու անկյունները իրար հավասար են:

Խնդիր 171

ABC եռանկյունը բութ անկյուն եռանկյուն է, քանի որ < B >900:

Խնդիր 172

Լուծում

< C =180-<A-<B=180-70-40=70

BC=AB=6 , քանի որ <A=<B

Երկրաչափություն

Ավարտիր նախադասությունը՝

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը  հավասար է 900:

2. Ուղղանկյուն եռանկյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին :

3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը հավասար է 300:

4.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունը 45˚է, ապա  էջերը իրար հավասար են (hավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն):

5.Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը, որի էջերը իրար հավասար են (սուր անկյունը 45˚է):

                                                         

        

6.Լուծում                                                                                              7.  Լուծում

20×2=40սմ                                                                                           28:2=14 սմ

Պատ.՝ 40սմ                                                                                       Պատ.՝ 14 սմ

    

  8.Էջը հավասար է էջին = 8սմ, անկյունը՝ անկյանը= 450

            

10.I-7սմ

II-8 սմ

III-9 սմ

IV-10 սմ

V-6 սմ

Երկրաչափություն

Խնդիր 178

Լուծում

90-21=690

Պատ.՝ 690

Խնդիր 179

Լուծում

4+1=5

90:5=180

4×18=720

Պատ.՝ 180; 720

Խնդիր 180

Լուծում

2+7=9

90:9=100

2×10=200

7×10=700

Պատ.՝ 200; 700

Խնդիր 181

Լուծում

90-45=450

Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան էջերը հավասար են:

Պատ.՝ 10 սմ

Խնդիր 182

Լուծում

<ABK=90-<A=90-27=630

Պատ.՝ 630

Խնդիր 183

Լուծում

AB=2xBC=2×7=14

Պատ.՝ 14

Խնդիր 184

Լուծում

BC=AB:2=17:2=8,5

Պատ.՝ 8,5

Խնդիր 185

Լուծում

Ոչ, քանի որ 10:5=2, իսկ անկյունը պիտի լիներ 300