Հանրահաշիվ

Առաջադրանք՝ 696

դ) 0,22=0,222=0,2222

ե) -0,01-0,1-0,001-0,0001=-0,1111

Առաջադրանք՝ 697

դ) 2,400

ե) 2,4200

Առաջադրանք՝ 709

ա) a6

բ) a9

գ) x8

դ) x8

ե) 4a4

զ) 9b10

է) xy6

ը) a4b2c6

թ) 1/16×14

ժ) 3/4y15

ի) 0,5a2

լ) 1,2z8

խ) a4b8c12

ծ) 9a2b2

կ) 64a6b30

հ) 4,4a8b28c44

Առաջադրանք՝ 713

ա) 4a+4b-4c

բ) 3a-3b+3c

գ) -14ax-6bx+4xc

դ) 6a4b3-4a3b4+2a2b5

Հանրահաշիվ

Առաջադրանք՝ 504

ա) √4=2

բ) √9=3

գ) √169=13

դ) √289=17

Առաջադրանք՝ 494

ա) V—9=3, V—4=2, V—0=0, V—1=1, V—81=9, V—121=11, V—400=20, V—144=12

բ) V—0,49=0,7, V—0,25=0,5, V—0,04=0,2, V—0,016=0,004, V—1/9=1/3, V—1/25=1/5, V—1/81=1/9,

V—1/1600=1/40

Առաջադրանք՝ 495

ա) 2+ V—1=3

բ) 15- V—36=9

գ) V—9+ V—4=5

դ) V—16+ V—25=9

ե) V—49- V—1=6

զ) V—81- V—49=2

է) V—100- V—36=4

ը) V—144- V—121=1

թ) V—0,36+ V—0,49=1,3

Առաջադրանք՝ 496

ա) 2· V—81=18

բ) 1/3 · V—100=3

գ) V—4 · V—0,25=0,5

դ) 1,2

ե) 0,3

զ) 0,7

է) 3

ը) 36/10

թ) 5,2

Առաջադրանք՝ 497

ա) 30

բ) 18

գ)2

Հանրահաշիվ

Առաջադրանք՝ 501

ա) √30, √80, √900, √500, √400

բ) √0,8, √0,08, √0,03, √0,004, √0,002

գ) √16, √27, √14, √25, √17, √19

Առաջադրանք՝ 503

ա) √100 > √81

բ) √100 < √121

գ) √4 < 3

դ) 1/5 < √0,25

ե) 2 > √1/16

զ) 9/5 > √4/29

է) √0,09 < √4/25

ը) √2.1/4< √64/49

թ) √1/4 > 1/4

Առաջադրանք՝ 504

ա) √4=2

բ) √9=3

գ) √169=13

դ) √289=17

Հանրահաշիվ

Առաջադրանք՝ 9.01

ա) 7

բ) 11

գ) 0,9

դ) 0,2

ե) 0,01

զ) 5/6

է) 5/2

ը) 5/3

թ) 2√11/3√11

ժ) 7/8

ժա) 5

ժբ) 6/7

ժգ) 11/21

ժդ) 13/14

ժե) 2/9

Առաջադրանք՝ 9.02

ա) √64=8

բ) √289=17

գ) √841=29

դ) √1089=33

ե) √0,01=0,1

զ) √2,56=1,6

է) √5,29=2,3

ը) √0,091=0,31

Առաջադրանք` 9.03

ա) 35 – 18 = 17

բ) -3/10 – 27/10 = -30/10 = -3

գ) 2,4 + 2,8 = 5,2

դ) 1/5 – 1/2 = -3/10

ե) 0,4 × 0,5 = 0,2

զ) 7 : 11 = 7/11

է) 4 – 2 = 2

ը) 3 – 1/2 = 5/2

թ) 20 + 34 = 54

ժ) 2 × 7 = 14

ժա) 1 × 9 = 9

ժբ) 7 × 13/7 = 13

ա) 9/4√3/2

բ) 16/9√4/3

գ) 25/16√5/4

դ) 49/9√7/3

Հանրահաշիվ

3×2+4x-5

a-գործակից անդամ | 3

b-միջին անդամ | 4

c-ազատ անդամ | 5

x2+5x+4=0

1-5+5=0

x=-1

Լուծում՝ x2+5x+4=0

a=1, b=5, c=4

D=b2-4ac

D=25-4·1·4

D=9

x1=-b+√D/2a

x1=-5+3/2

x1=-1

x2=-b-√D/2a

x2=-5-3/2

x2=-4

Առաջադրանք՝ 589

ա) 2×2+3x-5=0

a=2, b=3, c=-5

բ) x2-5x+1=0

a=1, b=-5, c=1

գ) x2-9=0

a=1, b=0, c=-9

դ) x2-9x=0

a=1, b=-9, c=0

Առաջադրանք՝ 591

ա) a=2, b=-3, c=-5

D=b2-4ac

D=-32-4·2·(-5)

D=9+40=49

x1=-b+√D/2a

x1=-3+√49/2·2

x1=-3+7/4=4/4

x1=1

x2=-b-√D/2a

x2=-3-√49/2·2

x2=-3-7/4=-10/4

x2=-2,5

բ) a=1, b=5, c=1

D=b2-4ac

D=52-4·1·1

D=25-4

D=21

x1=-b+√D/2a

x1=-5+√19/2·1

x1=-5+

գ) a=9, b=-6, c=+1

D=b2-4ac

D=-62-4·9·1

D=36-36

D=0

դ) a=1, b=1, c=1

D=b2-4ac

D=12-4·1·1

D=-3

Առաջադրանք՝ 592

ա) 02-5·0=0 | 0-0=0

0-ն հավասարման արմատ է

բ) 0-ն հավասարման արմատ չէ

գ) 0-ն հավասարման արմատ չէ

դ) 0-ն հավասարման արմատ չէ

ե) 02+0=0 | 0+0=0

0-ն հավասարման արմատ է

զ) 0-ն հավասարման արմատ չէ

Առաջադրանք՝ 593

ա) Հավասարման արմատ չեն

բ) 12-5·1+4=0 | 1-5+4=0

1-ը հավասարման արմատ է

գ) Հավասարման արմատ չեն

դ) 12-1=0 | 1-1=0

1-ը հավասարման արմատ է

ե) -12+6·(-1)+5=0 | 1-6+5=0

-1-ը հավասարման արմատ է

զ) 12-1=0 | 1-1=0

-12-1=0 | 1-1=0

1-ը հավասարման արմատ է

-1-ը հավասարման արմատ է

Առաջադրանք 549

ա) 3x-1=0 | 3x=0+1 | 3x=1 | x=1/3

Ստ. 3*1/3=1=V0=0

բ) 4x+5=4 | 4x=4-5 | 4x=-1 | x=-1/4

գ) 7-3x=1 | -3x=1-7 | -3x=-6 | x=2

դ) -x-1=6 | -x=6+1 | -x=7

ե) -4+5x=2 | -4+5x=4 | 5x=4+4 | 5x=8 | x=8/5

զ) -x=1/4

Առաջադրանք 550

ա) x = 32 = 9

բ) x = 0 = 0

գ) x = -12 = 1

դ) 2x=1

ե) 4x-1=1 | 4x=1-1 | 4x=0 | x=0

զ) x+2=1 | x=1-2 | x=-1

է) 3x-8=36 | 3x=36+8 | 3x=44 | x=44/3

ը) 1+5x=49 | 5x=49-1 | 5x=48 | x=48/5

թ) x-3-4=0 | x=0+3+4 | x=7

Հանրահաշիվ

Առաջադրանք՝ 707

ա) 75

բ) -23

գ) (-1/5)4

դ) 1,35

Առաջադրանք՝ 708

ա) a5

բ) b6

գ) y7

դ) ab3

Առաջադրանք՝ 615

ա) a=1, b=-10, c=21

D=b2-4ac

D=-102-4·1·21

D=100-84

D=16

բ) a=1, b=-2, c=2

D=b2-4ac

D=-22-4·1·2

D=4-8

D=-4

գ) a=2, b=-3, c=-5

D=b2-4ac

D=-32-4·2·(-5)

D= 9+40

D=49

դ) a=-2, b=7, c=-3

D=b2-4ac

D=72-4·(-2)·(-3)

D=49-24

D=25

Առաջադրանք՝ 616

ա) a=1, b=-6, c=8

D=b2-4ac

D=-62-4·1·8

D=36-32

D=4

x1=-b+√D/2a

x1=-6+√4/2·1

x1=-6+2/2

x1=-2

x2=-b-√D/2a

x2=-6-√4/2·1

x2=-6-2/2

x2=-4

բ) a=1, b=5, c=6

D=b2-4ac

D=52-4·1·6

D=25-24

D=1

x1=-b+√D/2a

x1=-5+√1/2·1

x1=-5+1/2

x1=-2

x2=-b-√D/2a

x2=-5-√1/2·1

x2=-5-1/2

x2=-3

գ) a=1, b=-1, c=-2

D=b2-4ac

D=-12-4·1·(-2)

D=1+8

D=9

x1=-b+√D/2a

x1=-1+√9/2·1

x1=-1+3/2

x1=1

x2=-b-√D/2a

x2=-1-√9/2·1

x2=-1-3/2

x2=-2

դ) a=1, b=1, c=-6

D=b2-4ac

D=12-4·1·(-6)

D=1+24

D=25

x1=-b+√D/2a

x1=-1+√25/2·(-6)

x1=-1+5/-12

x1=4/-12

x2=-b-√D/2a

x2=-1-√25/2·(-6)

x2=-1-5/12

x2=-6/12

Առաջադրանք՝ 621

ա) a=1, b=6, c=8

D=b2-4ac

D=62-4·1·8

D=36-32

D=4

x1=-b+√D/2a

x1=-6+√4/2·1

x1=-6+2/2

x1=-2

x2=-b-√D/2a

x2=-6-√4/2·1

x2=-6-4/2

x2=-5

բ) a=1, b=-10, c=9

D=b2-4ac

D=-102-4·1·9

D=100-36

D=64

x1=-b+√D/2a

x1=-10+√64/2·1

x1=-10+8/2

x1=-1

x2=-b-√D/2a

x2=-10-√64/2·1

x2=-10-8/2

x2=-9

գ) a=1, b=-3, c=1

D=b2-4ac

D=-32-4·1·1

D=9-4

D=3

x1=-b+√D/2a

x1=-3+√3/2·1

դ) a=1, b=1, c=1

D=b2-4ac

D=12-4·1·1

D=1-4

D=-3

Հանրահաշիվ

Մաթեմատիկական օլիմպիադա

1. 2)45

2. 2)5

3. 3)18

4.1)9

5. 4)0

6. 2)12

7. 4)56

8. 3)10

9. 1)50

10. 2)11

11. 2)32

12. 1)2

13.  3)0

14. 1)150

15. 4)այլ պատասխան

16. 2019 ճառագայթ սպիտակ է, մեկ հատ սև

17. 1բանանը=1նարինջ+100դրամ

      2 նարինջ+1բանան=2 նարինջ+(1նարինջ+100դրամ)=700 դրամ

      3 նարինջը=700-100=600 դրամ

      1 նարինջը=600:3=200 դրամ

18. 45×2=90կմ/ժ=25մ/վ

      250:25=10վ

19. 900

20. 41×18:24=30,75

Հանրահաշիվ

Վարժ 171

ա) x+y/3

բ) a-b/7

գ) 2x-3y/5

դ) 5m+3n/4

ե) 4/4 = 1

զ) 10a/8

1.Գրիր հանրահաշվական կոտորակների օրինակենր:

2/3, 100/10000, 5/60, 1/5, 6/40….

2. Պարզեցրու՝

ա) 6/5a2b3 x 10/9ab2 = 60/45a3b5 = 12/9a3b5

բ) -5/3b2c3 x (-2/15)b2c2 = 10/45b4c5 = 2/9b4c5

գ) 1/2ck2 x 2/3ck = 2/6c2k3 = 1/3c2k3

դ) 5/3k3p2 x (-6/5)kp2 = 30/15k4p4 = 6/3k4p4

ե) -9/4p2x2 x 4/3px3 = (-36/12)p3x5 = (-3/1)p3x5

զ) -9/11x2y3 x (-11/9)xy = 99/99x3y4= x3y4

է) -5/3a2x3 x (-3/5)a2x4 = 15/15a4x7= a4x7

ը) -17/6a3c2 x 5/3ac2 = (-85/18)a4c4

Բարձրացրեք աստիճան.

ա) a4

բ) b6

գ) 4a2

դ) 9b3

ե) 4c4

զ) 10a2b2

է) 7ab6

ը) 9b4c

թ) 3c8e16

ժ) 2a10k15

ի) 1/2a4

լ) 3/4a4

Համեմատեք

ա) >

բ) >

գ) >

դ) <

ե) <

զ)

է)<

ը)<

թ) <

Հանրահաշիվ

առ. 18

ա) ոչ

բ) այո

առ. 21

ա) Գործակից – 2; 3

Ազատ անդամ – 1; 4

բ) Գործակից-2

Ազատ անդամ-x; y; 6

գ) Գործակից-3; 2

Ազատ անդամ-7; 5

դ) Գործակից – (-4); 2

Ազատ անդամ-5; 4

առ. 24

ա) 2×(-2)-1+5=0

-4-1+5=0

0=0

Լուծում է

—————————————

-2+1-3=0

-4=0

Լուծում չէ

բ) 2×(-2)+5×1=0

-4+5=0

1=0

Լուծում չէ

—————————————

3×(-2)-4=0

-6-4=0

-10=0

Լուծում չէ

առ.25

ա) (1; 2)

{3×1+2-5=0

{1-2+1=0

—————————————

բ) (0; 2)

{0-2×2+4=0

{2×0+3×2-6=0

առ.28

ա) x=4,5; y=2,5

4,5+2,5=7(x+y=7)

4,5-2.5=2 (x-y=2)

—————————————

բ) x=19,5; y=7,5

19,5-7,5=12 (x-y=12)

19,5+7,5=27 (x+y=27)