Քիմիա

Նոր թեմա Թթվածին

Հարցեր, վարժություններ եւ խնդիրներ

1. Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.
ա) ո՞րն է թթվածին տարրի քիմիական նշանը

Թթվածնի քիմիական նշանն է՝ O
բ) որքա՞ն են թթվածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլային զանգվածները,

Ar-16 Mr-32

գ) ո՞րն է թթվածին տարրի կարգաթիվը

Թթվածին տարրի կարգաթիվն է՝ 8

դ) դիրքը պարբերական համակարգում

2/2/ա

2.

Գրե’ք թթվածնի հետ փոխազդեցության ռեակցիաների հավասարումները եւ անվանե’ք արգասիքները.
ա) ոչ մետաղների հետ (ծծումբ, ածխածին, ֆոսֆոր եւ ազոտ),

O2+S=SO2 O2+C=CO2 O2+P=PO2 O2+N=NO2
բ) մետաղների հետ (լիթիում, մագնեզիում, կալցիում, երկաթ, ալյումին),

գ) բարդ նյութերի հետ (ծծմբի (IV) օքսիդ, ածխածնի (II) օքսիդ, ազոտի օքսիդ (II), մեթան):

Քիմիա

 1. 1 .Բերված սխեմաներում լրացրե՛ք հարցական նշանի տակ համապատասխան նյութերի բա­ նաձեւերը, հավասարեցրեք դրանք եւ նշեք, թե ռեակցիաների ո՞ր տիպին են պատկանում:
  Zn + ?=ZnO: Zn + O = ZnO
  Al(OH)=Al2O3 + ?: Al(OH) = AL2O3 + H
  Mg + HCl=MgCl2 + ?: Mg + HCL = MGCL2 + H
  Fe + ?=FeCl3: Fe + Cl3 = FeCl3
  Au2O3=Au + ?: Au2O3 = Au + O
  Al + CuCl2=Cu + ?: AL + CUCl2 = Cu + ALCl
 2. 2.Ի՞նչ են օքսիդները, եւ ինչպե՞ս են դրանք դասակարգում: Տետրում գծե ́ք մի աղյու­ սակ եւ համապատասխան սյունակներում գրեք ստորեւ բերվող օքսիդների բանաձեւերը եւ անվանե ́ք՝
  Na2O — մետաղի օքսիդ,
  N2O5 — ոչ մետաղի օքսիդ,
  SiO2 — մետաղի օքսիդ,
  CaO — մետաղի օքսիդ,
  CrO — մետաղի օքսիդ,
  CrO3 — մետաղի օքսիդ,
  CuO — մետաղի օքսիդ,
  Mn2O7 — մետաղի օքսիդ,
  FeO — մետաղի օքսիդ,
  SO2 — ոչ մետաղի օքսիդ

Քիմիա

Առաջադրանքներ

1.Գրի՛ր 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի քիմիական նշանները , նշիր դիրքը պարբերական համակարգում:

2`He-8 խումբ,1պարբերություն

5`B-3 խումբ,2պարբերություն

8՝O-6 խումբ, 2 պարբերություն

11՝Na-1 խումբ, 3 պարբերությւն

15՝P-5 խումբ, 3 պարբերություն

2.Ստորեւ ներկայացված բանաձեւերից ընտրե՛ք իոնային և կովալենտ կապով միացությունները՝ LiF, N2O, Na2O, PF3, NH3, MgJ2, O2, CH4, CaCl2:

Իոնային՝LiF,Na2O

Կովալենտ՝N2O,PF3,NH3,MgJ2,O2,CH4,CaCl2

3.Հաշվե՛ք Cl տարրի օքսիդացման աստիճանը HClO4 , KClO3միացությանների մեջ:

4.

Առանձնացրու՛ քիմիական ռեակցիաները ՝նշելով ռեակցիայի տեսակը

Նշի՛ր ռեակցիային մասնակցող նյութերի օքսիդացման աստիճանները

.դասակարգի՛ր ռեակցիային մասնակցող անօրգանական նյութերը

.Նշի՛ր ռեակցիային մասնակցող նյութերի քիմիական կապի տեսակը.

2Mg + O 2 =2MgO՝միացման ռեակցիա

Mg՝պարզ-մետաղ,0,մետաղական

O`պարզ-իներտ գազ,0,կովալենտ

Mg+2O-2`բարդ,օքսիդ,իոն

Fe + CuCl2 = Cu + FeCl 2՝տեղակալման

Fe`պարզ-մետաղ,0,մետաղական

Cu2Cl-12`բարդ-աղ,իոն

Cu`պարզ-մետաղ,0,մետաղական

Fe+2Cl-2`բարդ-աղ-իոն

CaCO 3 → CaO + CO 2`քայքայման

Ca+2CO3-2`բարդ-աղ-իոն

Ca+2O-2`բարդ-օքսիդ-իոն

CO2` բարդ-օքսիդ,կովալենտ

2KClO 3 → 2KCl + 3O 2՝քայքայման

 2KCLO3-բարդ,աղ,իոն

2KCl-բարդ,օքսիդ,իոն

3O2-պարզ,թթվածին,0,գազային

Fe 2 O 3 + HCl =FeCl 3 + H 2 O

Fe2O3-բարդ,օքսիդ,իոն

HCl-բարդ,թթու,կովալենտ բևեռային

FeCl3-բարդ,օքսիդ,իոն

H2O-բարդ,օքսիդ,կովալենտ բևեռային

Fe + H 2 SO 4 =FeSO 4 + H 2чտեղակալման ռեակցիա

Fe`պարզ-մետաղ,0,մետաղական

H2SO4`բարդ,աղ,կովալենտ

Քիմիա

1.Գրե’ք հետեւյալ աղերի բանաձեւերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr ,ա) ցինկի քլորիդ-ZnCl2

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2*Ar(Cl)=65+2*35=135

բ) մագնեզիումի բրոմիդ-MgBr2

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2*(Br)=24+2*80=184

գ) երկաթի (III) յոդիդ-FeI3

Mr(FeI3)=Ar(Fe)+3*(I)=56+3*127=437

դ) ալյումինի յոդիդ-AlI3

Mr(AlI3)=Ar(Al)+3*(I)=27+3*127=408

ե) երկաթի(II) ֆտորիդ-FeF2

Mr(FeF2)=Ar(Fe)+2*(F)=56+2*19=94

զ) պղնձի (II) սուլֆիդ-Cu(SO4)

Mr(Cu(SO4))=Ar(Cu)+Ar(S)+4*Аr(O)=64+32+4*16=160

2.Գրե’ք աղերի բանաձեւերը` Na2SO4-ի օրինակով.

3.Որոշե’ք թթու առաջացնող տարրի օքսիդացման աստիճանը հետեւյալ

թթուներում.

HNO2, H2SiO3, HNO3, HCIO4

H+1NO2-1

H+12SiO3-2

H+1NO3-1

H+1ClO4+1

Առանձնացրեք միացման և քայքայման ռեակցիաները.

AI(OH)3 =AI2O3 +H2O (միացման)

P+S=P2S3 (քայքայման)

Fe+Cl2=FeCl3 (միացման)

NaHCO3 =Na2CO3 + CO2 + H2O (քայքայման)

Ընտրե՛ք

ա) միացման

Fe+2HCl=FeCl2 +H2

3H2 +N2 =2NH3

բ) քայքայման ռեակցիաների հավասարումները

C2H2 =2C+H2

2KMnO4 =K2MnO4 +MnO2 +O2

Գրե՛ք բրոմի հետ կալցիում, ալյումին եւ երկաթ մետաղների միացման ռեակցիաների հավասարումները՝ իմանալով, որ արգասիքները CaBr2, AlBr3, FeBr3 աղերն են։

CaBr=Ca+Br2

AlBr3=Al+Br3

FeBr3=Fe+Br3

Գտե՛ք համապատասխանություն ռեակցիայի հավասարման եւ ռեակցիայի տեսակի միջեւ: Առանձնացրե ́, տեղադրե ́ք 1.Мg(OH)2 = MgO + H2O 2. CuO + H2 = Cu + H2O3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4) 2

ա) միացման

1.Мg(OH)2 = MgO + H2O

բ) փոխանակման

2. CuO + H2 = Cu + H2O3

գ) տեղակալման

դ) քայքայման

CaO + P2O5 = Ca3(PO4) 2

Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշան­ները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում եւ ֆոսֆոր: Բացատրե՛ք, թե դրանք ինչ են արտահայտում

Ալումին-Al

Կալցիում-Ca

Սիլիցիում-Si

Ֆոսֆոր-P

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 ,և 14 է: Որոնք են այդ տարրերը

ա. ածխածին, բ. ջրածին,

գ. թթվածին, դ. ազոտ:

12******Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.

ա) CO2

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+2*16=224

բ) CaO

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

գ) NaOH

Mr(NaOH)=23+16+1=40

դ) ZnO

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

ե) Al2O3

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=2*27+3*16=54+48=102

13******Առանձնացրու օքսիդները

ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3, զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:

14****Քանի՞ հիմք կա հետեւյալ շարքերում՝

ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOH, Ca(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2, Fe(OH)2, CO2, HF.

Պատ․5 բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3

Քիմիա

1Պատասխանե՛ք հետեւյալ հարցերին.

ա) ո՞րն է թթվածին և ջրածին տարրի քիմիական նշանը,

Ջրածին — H, թթվածին -O

բ) որքա՞ն են թթվածնի և ջրածնի հարաբերական ատոմային եւ մոլեկուլային զանգվածները,

Ջրածին — ատ. 1, մոլ. 2

Թթվածին — ատ. 16, մոլ. 32

գ) ո՞րն է թթվածին և ջրածնի տարրի կարգաթիվը,

Թթվածին — 8,

Ջրածին — 1

դ) դիրքը պարբերական համակարգում

Թթվածին — պարբերություն 2, շարք 2, խումբ 6, գլխավոր

Ջրածին — պարբերություն 1, շարք 1, խումբ 7, գլխավոր

Ի՞նչ օքսիդացման աստիճաններ կարող է դրսեւորել թթվածինը միացություններում.

1) 0 +1 -1

2) -2 -1 0

3)+1 0 -1

Ի՞նչ կապեր են առկա թթվածին և ջրածին պարզ նյութի մոլեկուլում

ա) կովալենտ բեւեռային, բ) կովալենտ ոչ բեւեռային, գ) մետաղակա դ) իոնական

4.Առանձնացրեք օքսիդները և հիմքերը:Որոշել օքսիդներում տարրերի օքսիդացման աստիճանները:Հաշվել մեկ օքսիդի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

. 1) BaO, Fe3O4, Al(OH)3

2) Na2O, CaCO3, Al2O3

3) CaO, Ca(OH)2 ,Fe(OH)2

4) P2O5 ,NaOH ,Al2O3

Քիմիա

1.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշանները.

ա)Ar(B) = 11

գ)Ar(Si ) = 28

բ)Ar(Ag ) = 108

2.Ի՞նչ է ցույց տալիս քիմիական տարրի նշանը:

Գրե՛ք հետեւյալ տարրերի քիմիական նշանները՝

ալումին-Al

կալցիում-K

սիլիցիում-Si

ֆոսֆոր-P

երկաթ- Fe

ածխածին-C

ջրածին-H

ցինկ-Zn

ծծումբ-S

քլոր-Cl

ազոտ-N

3.Ինչո՞ւ չի կարելի նույնացնել քիմիական տարր, պարզ նյութ եւ ատոմ հասկացությունները:

Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է:

Քիմիական տարր միևնույն լիցքով օժտված ատոմի միջուկների ամբողջությունն  է:

Պարզ նյութը  մեկ տարից բաղկացած նյութնն է:

4.Բարդ նյութը քայքայելիս առաջացել է երկաթի օքսիդ եւ ջուր :Ի՞նչ քիմիական տարրեր են

մտնում այդ նյութի բաղադրության մեջ:

Երկաթի օքսիդ (FeO)-Fe-երկաթ, O-թթվածին

Ջուր (H2O)-H-ջրածին, O-թթվածին

5.Ի՞նչ տարրերից են կազմված

ջուրը-H2O

կերակրի աղը-NaCl

ծծմբական թթուն- H2SO4

կալիումի հիդրօքսիդը-NaOH

օզոնը-O3

քացախաթթուն-CH3COOH

պիրիտը-FeCO3

ամոնյակը-NH3

շմոլ գազը-CO

6.

Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Արծաթի կարբոնատ –CO32–

երկաթի սուլֆիդ –CaS

Ալյումինի սուլֆատ –AlS

լիթիումի սիլիկատ—LiBO3

ցինկի քլորիդ —ZnCl2

Քիմիա

1.Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են երկու տարրի ատոմներից,որոնցից մեկը թթվածինն է,որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2 է:

Թթուները այն  բարդ նյութերն են,որոնք կազմված են ջրածնի  ատոմներից և թթվածնի մնացորդներից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը,որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրոքսո խմբերից:

2*

Ք՞անի քիմիական տարրից է կազմված

HNO3,CO2

HNO3- 3 տարրից

CO2-2 տարրից

3 *Գրել քիմիական տարրեր անվանումները և հարաբերական ատոմայի զանգվածը

F-Ֆտոր-19

C-ածխածին-12

P-ֆոսֆոր-31

Si-սիլիցիում-28

Na-նատրիում-23

H-ջրածին-1

O-թթվածին-16

4.Առանձնացնել տրված նյութերը`Fe,SO2,HCl,NaCl,BaO,P,Ba(OH)2,Al,H2CO3,Al2O3,Al(OH)3,H2SO4,Fe2O3,HNO3,KNO3,CaCO3,CaO,S,Cl2,MgO,Mg(NO3)2   աղյուսակում և անվանում`

Մետաղներ     Ոչմետաղներ Օքսիդ Թթու   Հիմք    Աղ

Fe        P          SO2      HCl      Ba(OH)2          NaCl

Al        S          CaO     HNO3  Al(OH)3          CaCO3

Cl2       MgO    H2SO4 Mg(NO3)2       KNO3

BaO                            

Al2O3                         

Fe2O3                         

5.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`Կալիումի կարբոնատ

Կալիումի կարբոնատ– K2CO3

Մագնեզիումի ֆոսֆիդ-Mg3P2

Ալյումինի սուլֆատ-Al2(SO4)3

Բարիումի սիլիկատ-BaSiO3

5.Հաշվել LiCl-ի

*հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը

Mr(LiCl)=Ar(Li)+Ar(Cl)=7+35,5=42,5

*զանգվածային հարաբերությունները *

7:35,5

*նշել կապի տեսակը

Իոնային

զանգվածայն բաժինները

7:42=0,17*100=17%

35,5:42=0,83*100=83%

6.Որոշել օքսիդացման ասիճանը.

CO-C2O-2

O2=O-2

H2=H1

HNO3-H1N5O-2

Քիմիա

1.Ո՞ր նյութերը են պարզ O2, P, H2SO4,CO, NO, NH3,  Fe,

O2, P, Fe

2.Ո՞ր նութերն են բարդ H2SO4,   CO, O2  , H2, HNO3, H3PO4,   CO2,

H2SO4, CO, HNO3, H3PO4,   CO2

3..Ո՞ր շարքում  է գրված  ֆոսֆոր,  թթվածին,  ածխածին, երկաթ  և  ազոտ   քիմիական    տարրերի նշանները.

1)F, C, P, Si, Na

2)O, C, Li, K, Ba

3)P, O, C, Fe, N

4)K, Na, P, Fe, C

4.Հաշվե՛ք Cl տարրի օքսիդացման աստիճանը HClO4 միացության մեջ:

5.Ո՞ր նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է 44.

1) H2O

2) CuO

3) CO2,

4) H2S:

6.Ո՞ր նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածն է 34.

1) H2O,

2) CuO

3) CO2,

4) H2S:

7.Առանձնացնել տրված նյութերը`KNO2 ,NOHNO3 ,   Mg ,KOH ,NaOHAl(OH)3,N2O5,O2,Ca3N2 ,Pb(NO3)2,Cu,NaNO3, KOH,H2SO4,SO3 ,K2SO3 ,CaSO3H2S ,CuS ,Na2SO4 ,PbSO4 CS2 ,BaSO4,աղյուսակում և անվանում`Մետաղներ Ոչմետաղներ Օքսիդ Թթու Հիմք Աղ

8.Կազմել հետևյալ աղերի բանաձևերը`

Լիթիումի կարբոնատ — Na2CO3

Մագնեզիումի սուլֆիդ — MgSO4

Նատրիումի սուլֆատկալիումի սիլիկատմագնեզիումի քլորիդ — NaCI

9.Հաշվել Fe2O3ի*հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը*զանգվածային հարաբերությունները *զանգվածայն բաժինները*նշել կապի տեսակը

Մոլեկուլի զանգված — 160

Կապի տեսակ — Իոնական

10.Որոշել օքսիդացման ասիճանը.Fe2O3 ,Fe ,KCl ,H3PO4

Քիմիա

1.Ո՞րն է չորրորդ «ավելորդ» տարրը` F,Cl,Mn,Br

Mn

2.Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝ZnS
նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները,հարաբերական ատոմային զանգվածները

Կազմված է 2 քիմիական տարրերից — Zn, S

3.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշան­ները.

ա)Ar(Ni) = 59

գ)Ar(F ) = 19

բ)Ar(Be) = 9

4.Որոշեք օքսիդացման աստիճանը հետևյալ օքսիդներում  և անվանել` N2O,MgO,Fe2O3,MnO2,Cl2O7,P2O3,SO3,SO2,K2O,FeO:


5.Հաշվել  մեկ SO3 -ի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը,զանգվածային հարաբերությունները և զանգվածայն բաժինները:

 1. Ո՞ր զույգի երկու միացություններում են բոլոր կապերը կովալենտային. 1) NaCl HCl
  2) CO2 CaO2 3) CH3Cl NaH 4) SO2 NO2

Քիմիա

1. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի

հատկությունները.

Բնորոշ հատկությունները                                                                                                                                                                                 Պղինձ              Ծծումբ

Էլեկտրահաղորդականություն

Ջերմահաղորդականություն

Մետաղական փայլ

Գույն

Խտություն

Հալման ջերմաստիճան

Կռելիություն

Պղինձ  Ծծումբ

Ունի Էլեկտրահաղորդականություն                Հալված ծծումբը սառը ջրի մեջ լցնելիս գոյանում է շագանակագույն առաձգական զանգված, որը կոչվում է պլաստիկ ծծումբ

Ունի  Ջերմահաղորդականություն    Հալվում է 113 և եռում՝ 445 °C ջերմաստիճանում։ Հալված ծծումբը սառեցնելիս առաջանում են բաց դեղնավուն ասեղնաձև (մոնոկլինային) բյուրեղներ

Գույնը Պղինձը կարմիր,          

 Այն բնութագրվում է մեծ խտությամբ, հալման և եռման բարձր ջերմաստիճաններով:    

կռելի, փափուկ մետաղ է        

Հալման ջերմաստիճան           1356,55 K (1 083,4 С)

Եռման ջերմաստիճան              2840,15 Կ           

2. 4

3.էթանոլ

4.ա,բ

3. 3.Հաշվել NO2 -ում

տարրերի զանգվածների հարաբերությունը. [ Ar ( m ):Ar (n) ]

NO2= 14:32

7:16

հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr) օրինակ [Mr (AmBn) = m • Ar (A) + ո • Ar (B)]

Mr=(NO2)= Ar(N)+2Ar(O)=14+32=46

զանգվածային բաժինները.( w)

(o) (N)=14×14/46=0,23

0,23×100=23%

(o) (O)= 2×16/33=0,96

0,96×100=96%

և մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

Mr=(NO2)= Ar(N)+2Ar(O)=14+32=46

46×1,66×10-24=76,36×10-23

4.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է քիմիական կապն իոնային.

1) Cl2, 2) CO2, 3) NH3, 4) KCl:

5.Ո՞ր նյութի մոլեկուլում է առկա կովալենտային կապ.

1) HJ,

2)Fe2O3

3) H2O2, 4) KCl

6.Յոդի մոլեկուլում` ատոմների միջեւ, ինչպիսի՞ կապ է առկա.

1) կովալենտ բեւեռային,

2) կովալենտ ոչբեւեռային,

3) մետաղական, 4) իոնային:

Քիմիա

Ո՞րն է նյութը`

1. սպիրտայրոց2. փորձանոթ3. թորած ջուր4. Կոլբա

2. . Ո՞րն է բարդ նյութը և ինչ տարրերից է կազմված

1. Ազոտ` N22. Նատրիում` Na3. Քացախաթթու` СH3COOH4. Քլոր` Сl25. Օզոն` O33. Որոշե՛ք նույն պարբերության տարրերը`

1. Կալիում,կալցիում, պղինձ2. Նատրիում,մագնեզիում,կալցիում3. Հելիում,նեոն,արգոն4. Լիթիում,բերիլիում,նատրիում3. Թվարկել հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են և՛երկաթին և՛կերակրի աղին

1․գույն 2.Համ

3.Ագրեգատային վիճակ

4. Լուծելիություն

5. Որոշել H2SO4 ում տարրերի զանգվածների հարաբերությունը,զանգվածային բաժինները,հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը և մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը:

CO2

CO2 = 12 + 32 = 44

Mr — 44

W (c) = n•ar/nr•100

1•12/44•100= 27,3

W(o) = 2•16/44•100= 72,8

Քիմիա

Քննարկվող հարցեր`

1.Ինչու են դասակարգել տարրերը

Երբ տարրերը 60-ից շատացան, անրաժեշտ էր դասակարգել, քանի որ դժվար էր առանց դասակարգելու տարրերը։

2.Տարրերի առաջին դասակարգումը

Մետաղներ և ոչմետաղներ

3.Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Մետաղները, բացի սնդիկից, պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Ոչ մետաղները փխրուն են մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Այս դասակարգումը թերի էր, որովհետև գտնվեցին տարրեր, որոնք ունեին և՛ մետաղական, և՛ ոչ մետաղական հատկություններ։ Հաջորդ քայլը բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք կոչվեցին ալկալիական մետաղներ: Ոչ մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ ոչ մետաղները՝ հալոգենները։  Առանձնացրեցին ազնիվ՝ իներտ գազերը։

4.Ալկալիական մետաղներ,հալոգեններ,իներտ գազեր

Ալկալիական մետաղներ՝ Լիթիում, Նատրիում, Կալիում, Ռուբիդիում, Ցեզիում, Ֆրանսիում։

Հալոգեններ ՝ Ֆտոր², Քլոր², Բռոմ², Յոդ², Աստատ²:

Իներտ գազեր՝ Հելիում, Նեոն Արգոն, Կրիպտն, Քսենոն Ռանդոն։

5.Ինչ է ցույց տալիս կարգաթիվը,ատոմի կառուցվածքը

Կարգաթիվը համընկնում է միջուկի լիցքի հետ կամ պրոտոնների և էլեկտրոնների թվի հետ։

Ատոմը բաղկացած է միջուկից, միջուկը կազմված է դրական պրոտոններից և չեզոք նեյտրոններրց։ Միջուկի կողքերը պտտվում են բացասական էլեեկտրոններից։ Միջուկը դրական է, իսկ ատոմը էլեկտրաչէզոք մասնիկ է, որովհետև պրոտոնների և էլեկտրոնների թիվը իրար հավասար են։ Քանի որ էլեկտրոնների զանգվածը 2000 անգամ փոքր է պրոտոնների և նեյտրոնների զանգվածիծ և նրանք գտնվում են անընդհատ շարժման մեջ, ապա նրանց զանգվածը ընդունելու են որպես 0։

6.Ինչ է պարբերությունը,ինչ է ցույց տալիս պարբերության համարը

Պարբերությունը ՝տարրերի հորիզոնական շարքեր են, գրված ըստ կարգաթվերի մեծացումով,սկսվում են ալկալիականմետաղով վերջանում ազնիվ գազով:

Պարբերության համարը համնկնում է ատոմի էլեկտրոնային շերտերի քանակի հետ։ Միջուկից կան տարածություններ, որտեղ էլէկտրոնների գտնվելու հավանականությունները մեծ է, կոչվում էլեկտրոնային շետեր:

Եթե շերտում էլեկտրոնների թիվը պակաս է, ապա այն անվանում  են չավարտված, իս եթե կա՝ ավարտված։ Ավարտված շերտեր ունեն ունեն միայն ազնիվ գազերը։ Այն տարրերը, ովքեր վերջին շերտում ունեն 4-ից քիչ էլեկտրոններ, պետք է կորցնեն և լինեն մետաղներ։ Այն ատոմները, որոնք վերջին շերտում ունեն 4-ից շատ էլեկտրոններ, նրանք ընդունում են և ունենում են ոչ մետաղական հատկություններ։ Պարբերություններում մետաղական հատկությունները թուլանում են, իսկ ոչ մետաղական հատկությունները՝ ուժեղանում։

7.Ինչ է խումբը և ենթախումբը,ինչ է ցույց տալիս խմբի համարը

Խմբի համարը, եթե տարրը գտնվում է գլխավոր ենթախմբում, ցույց տալիս էլեկտրոնների թիվը վերջին շերտում։

8.Ինչ է օքսիդացման աստիճանը

Օքսիդացման աստիճանը ցույց է տալիս, թե տվյալ տարրը քիմիական ռեակցիանների ժամանակ քանի էլեկտրոն է տալիս կամ ընդունում։

9.Մետաղներ,ոչմետաղներ

Մետաղները, բացի սնդիկից, պինդ են, պլաստիկ են, ունեն մետաղական փայլ, ունեն  ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։ Ոչ մետաղները փխրուն են մեծ մասամբ հեղուկ կամ գազային նյութեր են, չունեն պլաստիկություն, չունեն փայլ, չունեն ջերմա-էլեկտրահաղորդականություն։

10.Իզոտոպներ

Իզոտոպները նույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցը, բայց ունեն տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածներ։