English

Check your progress

1(a)

My train is running late, so I won’t be home before seven o’clock.

Julie isn’t feeling well, I don’t think she will go to school today.

He’s a really good actor. I’m sure he will become famous one day.

We can go to the beach tomorrow. I’m sure it won’t rain.

What do you think? Will you go to university?

James is in London, so he won’t be at the party tonight.

It’s quite hot today. I think I will go swimming this afternoon.

Tom’s always so nice. He won’t get angry when he finds out.

A: Will you come to the match tomorrow?

B: Sorry, but I don’t think I will have time. I will come to the one next week.

A: Pat won’t be happy wnen she sees that you have broken her computer.

B: I know I will tell her what happened as soon as she comes home.

(b)

My parents are angry because I didn’t do the washing up.

Our team lost yesterday. Everyone played badly.

Last week’s test was easy.

My sister sings well.

Hurry up, Jill! Why are you walking so slowly?

Last night I heard a loud noise outside my room.

It was a slow journey and we arrived very late.

The players were all too slow, that’s why we lost the match.

His mum works so hard- she’s hardly at home.

2(a)

I’ll probably get a good job.

Joanne hopes to become a famous singer.

Maybe she’ll have children.

Nick thinks they’ll get married soon.

I’m sure he’ll learn to drive.

We’ll probably watch TV tonight.

I’m sure he’ll come with us.

(b)

There was such a strong wind that some trees fell down.

The castle on that hill burnt down because it was struck by lightning.

There was heavy rain for three days- the streets looked like rivers.

It didn’t really rain very hard – it was only a shower.

We didn’t sit on the beach after 11 am. There was too much sun and it was too hot.

I’ve just heard some thunder from far away. I think there’ll be a storm soon.

I couldn’t see anything from my window this morning- it was really foggy outside.

Կենսաբանություն

Հիդրա

Բազմացումը

Հիդրան բազմանում է և՛ անսեռ, և՛ սեռական եղանակով:

Բարենպաստ պայմաններում հիդրան բազմանում է անսեռ եղանակով՝ բողբոջմամբ:

Բողբոջումը անսեռ բազմացման տեսակ է, որը խիստ յուրահատուկ է դրոժավոր սնկերին և աղեխորշավորներին:

Բողբոջման ընթացքում հիդրայի մաշկամկանային պարկի արտաքին և ներքին շերտերը արտափքվում են՝ առաջացնելով բողբոջ: Այն մեծանում է և սկսում է զարգանալ. ազատ ծայրին առաջանում են բերանային անցքը և շոշափուկները: Վերջ ի վերջո ձևավորվում է ամբողջական, երիտասարդ հիդրա, որը պոկվում է մայրական օրգանիզմից և վարում ինքնուրույն կյանք: Հիդրայի վրա կարող է առաջանալ մի քանի բողբոջ միաժամանակ:

Անբարենպաստ պայմաններում, օրինակ՝ աշնանը հիդրան բազմանում է սեռական եղանակով: Հիդրայի միջակա բջիջներից են առաջանում նաև նրա արական և իգական սեռական բջիջները:

Նրա մարմնի վրա առաջանում են թմբիկներ, որոնցում հասունանում են սպերմատոզոիդներ կամ ձվաբջիջ:

Հիդրաները հերմաֆրոդիտ են, այսինքն՝ և՛ արական, և՛ իգական գամետները առաջանում են նույն կենդանու մոտ:

Ինքնաբեղմնավորումից խուսափելու համար արական և իգական գամետները միաժամանակ չեն հասունանում: Բեղմնավորված բջիջը պատվում է ամուր պատյանով և ընկնում ջրավազանի հատակին, իսկ մայրական օրգանիզմը աշնանը մահանում է: Գարնանը սաղմի զարգացումը շարունակվում է՝ բջիջները սկսում են արագ տրոհվել, որից հետո կազմավորում է երկշերտ օրգանիզմ, և երիտասարդ հիդրան դուրս է գալիս արտաքին միջավայր:

Կենսաբանություն

Տափակ որդերի տիպի բնութագիրը

Տափակ որդերը հանդիսանում են իսկական բազմաբջիջ օրգանիզմներ: 

Տափակ որդերը հանդիպում են ծովերում, քաղցրահամ ջրերում, հողում, իսկ որոշ տեսակներ անցել են մակաբուծային ապրելակերպի և տեղակայվում են մարդկանց ու կենդանիների տարբեր օրգան-համակարգերում:

Տափակ որդերին բնորոշ են ոչ միայն իսկական կենդանական հյուսվածքներ, այլ նաև իսկական օրգաններ: Տափակ որդերից սկսած կենդանիների թագավորությունում կյանքի կազմավորումը կարելի է արդեն դիտարկել նաև օրգան — համակարգերի մակարդակով:

Այս կենդանի օրգանիզմները իրենց անվանումը ստացել են այն բանի համար, որ նրանց մարմինը տափակ է մեջքափորային ուղղությամբ և հաճախ ունենում է թիթեղիկի կամ ժապավենի տեսք:

Տափակ որդերն արդեն ունեն մարմնի երկկողմ համաչափություն: Դա նշանակում է, որ նրանց մարմնի աջ և ձախ կեսերը միմյանց հետ նույնական են:

Տափակ որդերին բնորոշ են հետևյալ օրգան — համակարգերը՝

մարսողական,

արտազատական,

նյարդային,

սեռական:

Թարթիչավոր որդերը հիմնականում ազատ ապրող օրգանիզմներ են, որոնք սնվում են պարզագույն նախակենդանիներով, մոծակների թրթուրներով և այլնով: Նրանց մարմինը պատված է թարթիչներով, որտեղից էլ ստացել են իրենց անվանումը:

Թարթիչավոր որդերը միակն են տափակ որդերի կազմում, որոնք ունեն բնորոշ մարսողական համակարգ:

Թարթիչավոր որդերից ամենատարածվածը կաթնային կամ սպիտակ պլանարիան է: